Navigace

Obsah

Odpady - změna systému i poplatků

Typ: ostatní
KontejneryJakékoliv změny v systému nakládání s odpady jsou vždy citlivým tématem. Nové zastupitelstvo již od počátku avizovalo, že současný systém je již neudržitelný a bude třeba jej od základů co nejdříve změnit. V minulých týdnech a měsících probíhala jednání se svozovými firmami a starosty našeho regionu ohledně možných řešení. Výsledkem jsou změny, které odsouhlasilo zastupitelstvo na svém jednání dne 9.12.2019. Proč jsou tyto nepopulární změny nutné? Dozvíte se uvnitř článku

Změny v zákonech a cena za svoz

Stávající systém je neudržitelný z několika důvodů:

  1. Podle chystaného nového zákona o odpadech (musí být přijat do 5.7.2020) budou obcím stanoveny povinné kvóty pro tříděný odpad. Již v roce 2025 bude nutné 55% odpadu recyklovat. V roce 2035 to bude 65%. Škvorec nyní recykluje svůj odpad pouze z 25% (vedlejší Úvaly 44%). Je tedy nutné již během následujících pěti let recyklovat více než dvojnásobně.
  2. Pokud obec nebude dosahovat těchto cílů, zvýší se jí poplatek za uložení odpadu postupně již během prvních pěti let na trojnásobek (nyní 500 Kč/t, v roce 2025 na 1500 Kč/t).
  3. V roce 2035 bude možné na skládku uložit maximálně10% odpadu, který nelze jinak (ani energeticky) využít. Nyní Škvorec skládkuje 75% odpadu.
  4. Jelikož rostou nejen poplatky za skládkování, ale i mzdy, náklady na dopravu a podobně, svozové společnosti průběžně zdražují své služby. Jen v roce 2019 to bylo 2x a další zdražení bylo již avizováno na rok 2020.

 

Je tedy zřejmé, že pokud nebudeme konat, vzrostou městysu náklady na likvidaci odpadu již během pár příštích let na několikanásobek a městys by musel na tuto službu vynakládat značnou část svého rozpočtu a peníze by chyběly jinde. Pro představu v roce 2019 byly celkové náklady na likvidaci odpadu cca 2.621.000 Kč.

 

Cesta k většímu třídění odpadů a nižším nákladům

K uvedeným cílům se podle zkušeností zkušenějších obcí dá dostat pouze adresným sběrem a v budoucnu vážením zbytkového odpadu.

  1. Od nového roku tak bude probíhat třídění plastů a papíru přímo v domácnostech. Do každé nemovitosti tak bude městysem zdarma dodána jedna 240 l nádoba na třídění plastů (žlutá) a jedna 240 l nádoba na třídění papíru (modrá). Tyto nádoby budou do jednotlivých domácností rozváženy během března 2020. Svoz těchto popelnic je zahrnut v ceně poplatku a bude 1x měsíčně.
  2. Podíl bioodpadu v našich popelnicích je 20 - 40% (to je ten, co v létě nevoní). Odvoz a likvidace rozložitelného odpadu je pro nás nákladná a zbytečná. Každá domácnost tak od března získá zdarma kompostér, který není následně spojen s dalšími provozními náklady. Alternativou ke kompostéru bude 240 l nádoba na BIOodpad. Cena za svoz této BIO popelnice bude 800 Kč/rok s intervalem 1x za 14 dní.
  3. Z kontejnerových hnízd zmizí modré a žluté kontejnery. Ubydou nám náklady na stále častější úklid nepořádku. Nebudeme také muset na společné náklady likvidovat odpad z podnikání a odpad z okolních obcí, který se tam často objevuje. Postih těchto přestupků je nesmírně složitý a zbytečně zatěžuje administrativu obce.
  4. Ostatní kontejnery (sklo, nápojové obaly, olej a kovové obaly) zůstanou na stejných místech. V příštím roce máme v rozpočtu navíc předělání některých kontejnerových míst do důstojnější podoby.
  5. Do budoucna plánujeme zavést systém adresné evidence odpadu (předpoklad pro případné bonusy) a jeho vážení, přechod na spalování místo skládkování.
  6. Proběhla jednání s obcemi v regionu o možnosti založení odpadové společnosti, která nebude mít potřebu generovat zisk, jako komerční svozové (nadnárodní) firmy. Likvidace odpadů by tak měla dále zlevnit.

 

Změny v motivaci občanů a narovnání spolupodílu městyse

Městys Škvorec vybírá poplatek za likvikvidaci komunálního odpadu na základě Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Výše tohoto poplatku má podle zákona odrážet náklady městyse na likvidaci odpadu rozpočítané na jednotlivé poplatníky (§ 17a). Městys tyto náklady přenáší na své obyvatele jen částečně (například Úvaly zcela).

Graf podílu nákladů

Z výše uvedeného grafu je vidět, že podíl městyse na likvidaci odpadů od roku 2012, kdy byl naposledy zvýšen poplatek za likvidaci KO, vzrostl na dvojnásobek (za posledních 10 let je to téměř čtyřnásobek). Většina popelnic v naší obci má objem 240 l a to i díky příznivé ceně v poměru k objemu. Podrobnou tabulku s příjmy a výdaji za posledních 10 let naleznete v PDF na konci článku.

Není tedy v zájmu nás všech (rozpočet obce) doplácet na ty, kteří množství svého odpadu neřeší. V okamžiku, kdy potřebujeme dohnat investice například do kanalizace, chodníků, zanedbané údržby majetku nebo třeba úspornějšího osvětlení nám tento nepoměr přijde nehospodárný. Přitom objem odpadu, který vyhazujeme do komunálního odpadu může ovlivnit každý z nás.

 

Od 1.1.2020 se tedy poplatky za likvidaci komunálního odpadu mění následovně:

Ceník nádob 2020

Cílem těchto změn je větší motivace našich občanů ke třídění (výměny větší popelnice za menší) a návrat výše spolufinancování likvidace odpadů ze společného rozpočtu na úroveň roku 2012. 

Občanům starším 65 let samostatně žijícím nebo nově dvěma seniorům ve společné domácnosti starším 65 let s trvalým pobytem v obci Škvorec nebo Třebohostice poskytne městys příspěvek, který pokryje náklady na zvýšení poplatku za 80 l nádoby (výše poplatku se tedy u 80 l nádoby pro ně nemění).

 

Pro ilustraci uvádíme výši poplatků v okolních obcích (většinou stejná četnost svozu, kromě Úval):

Okolní obce

 

Abychom dali všem občanům možnost připravit se na tyto změny, v roce 2020 se prodlouží termín platby za svoz směsného odpadu. Do 31. března 2020 vám platí současný kupón z roku 2019. Popelnice vám tedy budou vyváženy i bez nově zakoupeného kupónu do konce března 2020. 

 

Zavádíme další způsob placení poplatku

Poplatek za svoz odpadu je možné pro urychlení hradit převodem na účet č. 3829201/0100 vedený u Komerční Banky Praha. Variabilní symbol se skládá z předčíslí a čísla popisného, podle lokality Škvorec nebo Třebohostice:

Škvorec: 555 + číslo popisné (příklad: 555849 pro č. p. 849)

Třebohostice: 777 + číslo popisné (příklad: 777849 pro č. p. 849)

Známku (kupón) na popelnice bude třeba vyzvednout osobně na úřadě městysu, nicméně platba na účet vyřízení vašeho požadavku výrazně urychlí.

 

Máte čas na rozmyšlenou, ale konat lze již nyní

Z výše uvedeného vyplývá, že významná část odpadu skončí v nádobách na plast, papír a také jako bioodpad. Doporučujeme vám proto důkladně zvážit velikost nádoby na směsný odpad, abyste nemuseli platit zbytečně vysokou částku. Čas na rozmyšlenou je až do března 2020, kdy budou do domácností distribuovány také nádoby na tříděný odpad. Pokud se rozhodnete pro výměnu velikosti popelnice, můžete tak učinit na úřadě městysu Škvorec již od nového roku. 

 


Příloha

Vytvořeno: 27. 12. 2019
Poslední aktualizace: 28. 12. 2019 23:02
Autor: Úřad městyse