Navigace

Obsah

HARMONOGRAM PROJEKTU

realizace 2021 
výběrová řízení na dodavatele, zhotovitele leden - únor 2021
dokumentace návrhu kácení dřevin a výsadeb nových stromů září až říjen 2020
dendrologický průzkum září až říjen 2020
diskuse s občany srpen 2020
dodání třívariantní studie září 2019
zadání zpracování studie srpen 2019

 

V září 2019 vznikla Studie na revitalizaci škvoreckého hřbitova.

Studie revitalizace hřbitova ve Škvorci... k nahlédnutí

 

Studie předkládá návrh řešení pro hřbitov ve Škvorci ve třech verzích. Návrh zachycuje možné přístupy budoucího uspořádání vegetace a pohybu na hřbitově. Přistupovat k nim lze jako k samostatným řešením, ale také jako k možnému způsobu etapizace práce se zelení a doplnění nových materiálů. 

prostor před márnicí

Všechny verze vychází z centrální osy hřbitova, která vede od hlavního vchodu a je dnes tvořena tújemi. Osa je jednotícím a charakteristickým prvkem prostoru, plánuje se proto její zvýraznění štětovou dlažbou. Jedná se o odseky přírodního kamene, které jsou uloženy ve štěrkovém propustném ložibez obruby. Vedlejší osy budou zatravněné nebo mohou být zpevněny kamennou kostkou se zelenou spárou.  

 

Do budoucna obec plánuje opravu objektu bývalé márnice a její využití pro občany jako úschovna drobného materiálu a nářadí.  

 

Navržená úprava plochy kolem objektu bude sloužit jako manipulační plocha u studny, ale také jako místo pro setkávání a krátkodobý odpočinek. Stěny budou popnuty přísavníky a břečťanem, u objektu budou umístěny lavičky (viz. vizualizace). 

Kolem kříže a sochy M. Pantůčkové je navrženo založit okrasný záhon s půdopokryvnými barvínky. U sochy navíc dva kvetoucí keře.  

 

Pro všechny verze je určeno přesazení mladých zeravů, které zde byly vysazeny v roce 2018 v počtu 26ks. V dlouhodobém výhledu bylo doporučeno provést revizi hrobových míst a případně najít volné plochy podél obvodové zdi k další výsadbě stromů. 

 

V první verzi se zachovává centrální osu zeravů, odstraněni budou pouze méně vitální jedinci ve špatném zdravotním stavu. o volných prostranství je navržena dosadba dvou lip.  

Ve druhé verzi  je navrhužena náhrada centrální osy zeravů listnatými stromy. K výsadbě vedle dvou lip je doporučeno také osm habrů a šest okrasných třešní. Zeravy po obvodu hřbitova jsou zachovány.  

Třetí verze je obdobou druhého návrhu, je zde ale navrženo odstranění veškerých zeravů, tzn. i po obvodu hřbitova a zachování pouze cenných soliterních jedinců, vzrostlého jalovce a tisů.

 

Beseda s občany nad Studií hřbitova proběhla 27. července 2020. Na úřadě se sešli převážně starší místní občané, aby shlédli tři návrhy na revitalizaci Škvoreckého hřbitova a zeptali se autorky návrhů na vše, co je zajímá. Jeden občan zaslal své připomínky písemně. Připomínky účastníků diskuse zohledníme při výběru varianty.

 

V říjnu 2020 jsme nechali zpracovat:

A. Dendrologický průzkum 

Dendrologický průzkum bude zpracován v areálu hřbitova, na pozemcích parc. č. 34/8, 34/2, 34/9.  V rámci průzkumu bude provedena inventarizace a posouzení aktuálního stavu dřevin rostoucích na  hřbitově. Hodnocení dřevin bude provedeno podle zásad standardu péče o přírodu a krajinu Hodnocení  stavu stromů a podle metodiky Oceňování dřevin rostoucích mimo les, které byly vydány AOPK ČR.  Všechny údaje a charakteristiky budou zpracovány do přehledné tabulky a dřeviny budou zakresleny do  katastrální mapy.

Dendrologický průzkum - hřbitov (1.46 MB)

Dendrologický průzkum - příloha č. 1 (410.27 kB)

Dendrologický průzkum - příloha č. 2 (409.89 kB)

  

B. Dokumentace návrhu kácení dřevin a výsadeb nových stromů  

Na základě provedeného průzkumu a potvrzeného rozsahu kácení bude vypracován návrh dřevin ke  kácení, který bude přílohou žádosti o povolení kácení dřevin. Návrh výsadeb bude vycházet z ideové studie, zpracované v 9/2019 a bude se zadavatelem v rozpracovanosti konzultován.

Návrh obnovy - hřbitov - zpráva (914.54 kB)

Návrh obnovy - hřbitov - situace (478.73 kB)

 

hřbitov