Navigace

Obsah

Zpráva starostky k 1. 4. 2019

Typ: Zprávy starostky
Územní plán - Zahájili jsme změnu č. 2 ÚP, na úřední desce byla v pondělí 21. 3. 2019 vyvěšena veřejná vyhláška s podrobnými informacemi o způsobu a termínu podávání připomínek spolu s formulářem Žádosti.

ZPRÁVA STAROSTKY k 1. 4. 2019

 

Územní plán

Zahájili jsme změnu č. 2 ÚP, na úřední desce byla v pondělí 21. 3. 2019 vyvěšena veřejná vyhláška s podrobnými informacemi o způsobu a termínu podávání připomínek spolu s formulářem Žádosti.

 

Anketa na podobu náměstí

Na webových stránkách obce naleznete podrobné vyhodnocení ankety na podobu Masarykova náměstí ve Škvorci. V elektronické a tištěné formě jste vyplnili celkem 64 anketních formulářů, za což vám děkujeme.

 

Kostel sv. Anny

Nechali jsme vypracovat 3 nabídky na Stavebně technický pasport kostela, tedy zhodnocení technické, finanční a časové náročnosti nutných oprav a následné údržby kostela, abychom měli my i ostatní občané adekvátní podklady pro rozhodování o (ne)přijetí nabídky na bezúplatný převod kostela do majetku obce. Chceme zapojit do rozhodování o této otázce všechny obyvatele městyse (prostřednictvím ankety nebo referenda (dražší varianta)).

 

Dopravní obslužnost

Pokračují jednání se zástupci okolních obcí. Zvažujeme možnosti vytvoření nové linky, přidání spojů na stávajících linkách, změnu tras stávajících linek (přidání zastávky), anebo zajištění tzv. garantovaného přestupu, nejlevnější z variant.

 

Webové stránky obce

Dejte nám vědět, co Vám na stránkách chybí nebo třeba co opakovaně nemůžete najít.

 

Víte o možnosti, zaregistrovat se k odběru informací o dění v městysu a o publikovaných zprávách na úřední desce městyse? Informace vám budou odesílány na vaši e-mailovou adresu.

 

Přeložky silnic I/12 a II/101

V současné době probíhá projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) přeložek silnic I/12 Běchovice - Úvaly a II/101 Úvaly - Říčany. Obě stavby se více, či méně dotýkají našeho městyse a jeho území a městys Škvorec tak k nim bude vydávat své stanovisko.

 

U přeložky I/12 bylo v rámci řízení o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) částečně vyhověno připomínkám občanů a městyse Škvorec na rozšíření protihlukových opatření a tato podmínka byla zapracována do DÚR formou prodloužení protihlukové stěny na mostě v mimoúrovňové křižovatce Škvorec (přemostění II/101) a zemního valu v oku této křižovatky. Městys zatím nevydal k dokumentaci stanovisko, jelikož stále probíhají jednání dotčených obcí s Ředitelstvím silnic a dálnic a Středočeským krajem ohledně doplnění pásu izolační zeleně podél komunikace a údržby odvrácených částí zemních valů.

 

K přeložce II/101 bude obec vydávat souhlasné stanovisko, avšak s podmínkami. První podmínkou bude prodloužení protihlukové stěny v úseku mezi silnicí na Dobročovice až po napojení na původní II/101 za obcí, z důvodu blízkosti plochy určené územním plánem pro bydlení. Druhou podmínkou bude přímé propojení Škvorce a Třebohostic, které je v projektu řešeno přes průsečnou křižovatku na nové přeložce a dále nadjezdem od křižovatky na Zlatou. Zdůvodněním bude správní sounáležitost Škvorce a Třebohostic, umístění prvního stupně ZŠ Škvorec v Třebohosticích a autobusová linka zajíždějící ze Škvorce do Třebohostic. Dále bude mít městys další technické připomínky.

 

Nesrovnalosti mezi vlastnictvím pozemků a jejich využíváním

Obrátilo se na nás několik občanů s žádostí o souhlas s odkupem nebo bezúplatným převodem části obecního pozemku, který mnohdy po několik generací využívají, či mají připlocený ke svému pozemku. V minulosti se v městysu vystřídala období, kdy se obecní pozemky rozprodávaly doslova “za babku”, jindy byla stanovena jednotná cena bez ohledu na druh a umístění pozemku tak vysoká, že občané neměli o odkup zájem. Naším záměrem je zvážit okolnosti každé jednotlivé žádosti a zároveň nastavit jednotný postup a v místě a čase obvyklé ceny. Obecně platí, že městys má ve vlastnictví velmi málo pozemků a z nich jen velmi omezené množství lze využít pro budování chybějící infrastruktury.

 

Česká pošta ve Škvorci

Jednala jsem se zástupcem České pošty o úpravě úředních hodin, aby i občané odjíždějící za prací brzy ráno nebo ti vracející se později večer měli možnost vyzvednout si své doporučené zásilky. K 1. květnu 2019 tak dojde ke změně otevírací doby, v pondělí bude otevřeno od 7.00ve čtvrtek bude pošta zavírat až v 19.00. Vytížení místní pošty v doplněných časech bude ČP sledovat a pokud by nedocházelo k předpokládanému využití, vrátí se provoz k původní otevírací době.

 

Obecní knihovna

Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu a nabízí půjčování knih pro dospělé a možnost využití veřejného internetu. Protože místní knihovna funguje na principu pravidelného zapůjčování knih z knižních souborů knihoven z Kutné Hory a Říčan, najdete zde na 1.500 titulů současných autorů detektivní, romantické, historické i další tvorby. Paní knihovnice je velice vstřícná a s radostí uvítá další zapálené čtenáře škvorecké a třebohostické knihovny v nově prodloužené otevírací době každou středu od 13.00 do 18.00 hodin.

 

Vítání občánků

V březnu proběhlo téměř po roce vítání občánků. Celkem jsme jich přivítali 17. Kromě šťastných rodičů se s námi o slavnostní chvíle podělili i někteří prarodiče. Pětice holčiček z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Marušky dětem zazpívala a přednesla pásmo básniček, děkujeme! Za bezchybnou organizaci děkuji paní matrikářce. Děti dostaly drobné dárečky od obce a sadu fotografií jako upomínku na slavnostní den.

 

Máje

Městys obdržel žádost od místních hasičů na finanční příspěvek ve výši 25-30 tis. Kč.

Velice rádi tuto akci historicky poprvé finančně podpoříme, protože si velice ceníme nadšení a úsilí hasičů, kteří každým druhým rokem Májové slavnosti organizují, a považujeme udržování tradic na venkově za jeden z nejpřínosnějších způsobů budování občanského soužití, obzvlášť v mnoha ohledech specifickém přípražském regionu.

 

Úklid obce

Březnový termín proběhl v sobotu 23. a musím poděkovat všem jednotlivcům i školám, školce, zástupcům Spolku sousedů. Během jednoho víkendu vyrostla vedle úřadu obrovská hromada svezených pytlů s odpadky. Pokud nestíháte vyhlašované termíny úklidu, můžete samozřejmě uklízet individuálně, přičemž do 13. dubna 2019 si můžete vyzvednout na úřadě úklidové prostředky a využít hromadného svozu.

 

Alba

V průběhu topné sezóny se na mém mailu sbíhaly dotazy na fungování místní firmy na kancelářské židle. Každý mail doprovázela nejméně jedna fotografie černého kouře vycházející z jejich komína. Po čilé komunikaci s provozní ředitelkou Alby jsem věnovala jedno páteční ráno procházce celým provozem, vlastně celý areálem firmy. Kotel najdete hned za vchodem, obsluha mi názorně ukázala, jak se mění barva kouře po přiložení dřevem, hromady kterého obléhaly kotel. Průhledný kouř na pár vteřin ztmavne až zčerná). Topí se také pilinami a drceným meskantusem. Kotel má ve spodní části šnek, který zajišťuje posun sypkého topiva. Použití plastů nebo odpadu z výroby by vedlo k přitavení šneka a jeho nefunkčnosti. Jedná se o kotel na dřevo a za tímto účelem byl pořízen už předchozím provozovatelem areálu. “Výroba” spočívá v kompletaci kancelářských židlí. Firma nakupuje polotovary a židle pouze kompletuje. Při kompletaci vzniká odpad ve formě obalových fólií, kartonů a molitanu, který se řeže na katru. Dřevotřískové nebo plastové komponenty přicházejí do provozu už hotové, nevzniká z nich tedy žádný další odpad. Všechny tři typy odpadu jsou tříděné a jsou odprodávány k dalšímu zpracování. Všechny jsou ve velkých lisovaných balících skladovány v jedné z hal. Celý provoz je čistý. Venkovní prostory jsou rovněž upravené a čisté a jen výjimečně poletují drobné útržky plastových fólií. ČOV v areálu splňuje veškeré požadované předpisy stejně tak jako jí produkovaný odpad, kotel, komín, spaliny. Výsledky odebíraných testovaných vzorků jsou vždy v kopii odesílány na hygienu.

 

Projekty

Přechody ve Škvorci a chodník v Třebohosticích

S Policií ČR, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD byla projednána možná místa umístění přechodů pro chodce na průtahu II/101 a III/10169 (ulice Tyršova) a byla vytipována 3 místa, kde je v současné době možné umístit přechody pro chodce (na obou stranách komunikace se nachází chodník, nebo jej lze snadno doplnit a je zde dostatečný rozhled). Jde konkrétně o přechod u autobusové zastávky Škvorec - mateřská škola, u Pošty a u bývalého pivovaru směrem k ZŠ Purkarbka. Krajská správa a údržba Středočeského kraje (komunikace jsou v její správě) přislíbila pomoc s realizací vodorovného a svislého dopravního značení.

 

Rovněž bylo projednáno vedení chodníku od návsi ke škole v Třebohosticíchúprava parkoviště u školy ve variantě vedení vpravo, či vlevo. Odsouhlasena byla varianta vedení chodníku vpravo (tj. na straně, která je více zastavěna domy a jsou zde výstupy z nich a výjezdy z pozemků). Takto bude tedy zadáno do výběrového řízení na projekční práce.

 

Obecní dům č.p. 107

Větší část obecního domu č.p.107, domu, kde sídlí pošta, není již delší dobu nijak využívána. Stejně tak přístavek a pozemek zahrady, které k domu patří. V 1. patře budovy je momentálně jeden byt, který je ve špatném stavu, podobně jako zbytek budovy. V minulosti se uvažovalo o rozdělení bytu na dva menší. Záměr však nebyl realizován. Zpracováváme projekt na rekonstrukci budovy a rozdělení bytu, který budeme realizovat postupně v závislosti na finančních prostředcích a vyhlášených dotačních titulech.

 

Škola ve Škvorci - protiradonová opatření

Na doporučení Státního ústavu radiační ochrany námi oslovená odborná firma vypracovala projekt protiradonových ozdravných opatření. Vyhlásíme výběrové řízení na realizaci navržených opatření dle projektu a předpokládáme úplnou nebo alespoň částečnou realizaci během letních prázdnin. 26. března 2019 jsme na Krajském úřadu Středočeského kraje podali Žádost o dotaci z “Radonového programu”.

 

Martina Vodičková v. r.

starostka městysu Škvorec


Vytvořeno: 16. 4. 2019
Poslední aktualizace: 16. 4. 2019 14:29
Autor: Martina Vodičková