Navigace

Obsah

Zpráva starostky k 28. 1. 2019

Typ: Zprávy starostky
V uplynulých týdnech jsem absolvovala spoustu schůzek. Setkávám se s dodavateli, abychom si nastavili podmínky vzájemné spolupráce. Kontaktuji úřady, abych zjistila, jak se věci mají v některých starších nebo aktuálních kauzách (vlastnictví vodovodní infrastruktury v obci, nutnost budování vrtů, autobusové spoje atd.).

V uplynulých týdnech jsem absolvovala spoustu schůzek. Setkávám se s dodavateli, abychom si nastavili podmínky vzájemné spolupráce. Kontaktuji úřady, abych zjistila, jak se věci mají v některých starších nebo aktuálních kauzách (vlastnictví vodovodní infrastruktury v obci, nutnost budování vrtů, autobusové spoje atd.). Často také zástupci úřadů kontaktují mě a vysvětlují a žádají, abychom konali (nepřipojení několika nemovitostí na splaškovou kanalizaci, nepovolené zásahy do vodního toku a pod.). Téměř každý den za mnou přijde několik z vás se svým problémem nebo jen dotazem, mnozí mi své podněty posíláte elektronicky. Chtěla bych Vám poděkovat za pochopení a trpělivost. Není v mých silách ani v silách ostatních zastupitelů vše vyřešit hned. Některé věci už z principu vyžadují delší přípravu, zjištění stávající situace a stavu a součinnost dalších institucí nebo jednotlivců.

Všechny vaše dotazy a problémy jsou pro nás důležité a zabýváme se jimi.

 

ZPRÁVA STAROSTKY k  28. 1. 2019

 

Dopravní obslužnost

Jednala jsem s ROPIDem. Byla jsem informována o plošném kritickém nedostatku řidičů. Prozatím měli v ROPIDu od bývalého vedení obce za Škvorec požadavky na omezení linky 329 ve prospěch posílení linky 423 a to zejména v ranní a odpolední špičce - propojení a vlakové linky v Úvalech. Při požadavcích na změny na jednotlivých linkách je nutné vždy jasně vědět, jaké jsou konkrétní požadavky obce a následně koordinovat jízdní řády i se všemi ostatními obcemi na dané trase. Tato společná jednání jsou naplánována na nejbližší týdny.

 

Odpady

Setkala jsem se se zástupcem svozové firmy a situace pro obce na poli komunálního odpadu není vůbec příznivá. Během roku se očekává navýšení ceny za skládkování netříděného komunálního odpadu (odpad z našich popelnic) na více než dvojnásobek. V mnoha obcích již došlo k výraznému zdražení vývozu popelnic. My uvažujeme spíš o cestě důkladnějšího třídění (tříděný odpad - barevné kontejnery) a jen nižšího navýšení poplatku za popelnice. K tomu ale potřebujeme i vaši pomoc, záleží pouze na nás všech, kolik bude platit za odpad jednotlivec a kolik bude doplácet ze svého rozpočtu obec.


Mnozí možná nevíte, že částka, kterou platíte ve formě poplatku za svoz vaší popelnice je jen část sumy, kterou platí svozové firmě obec, ve Škvorci občané platí 47 % skutečných nákladů na svoz a likvidaci odpadu.

 

komunální odpad - popelnice 1.560.000 Kč platí občané i obec
tříděný odpad - barevné kontejnery 820.000 Kč občané neplatí, platí obec
nebezpečný odpad - sběrný dvůr Úvaly 60.000 Kč platí obec podle množství, občané mají zdarma
bio odpad - sběrný dvůr Úvaly 70.000 Kč platí obec podle množství, občané mají zdarma
velkoobjemový odpad       obec platí kontejner 2x za rok
stavební odpad   obec nezajišťuje

 

 

 

 

 

 

Hřbitovy

Z novelizace zákona o Pohřebnictví vyplývá několik nových povinností obcí: aktualizace a vydání Řádu pohřebiště a jeho následného trvalého vyvěšení v prostorách hřbitova, související nutnost pořízení a umístění velkých vývěsek na oba hřbitovy. Dále se jedná o úpravu ceníku za hroby, který se musí opírat o skutečné náklady na údržbu hřbitova. Evidence hrobů a nájemních smluv na hrobová místa musí být zpracována do tzv. pasportu hřbitova.

 

Na hřbitovy ve Škvorci i v Třebohosticích umístíme nádoby na bio odpad a směsný odpad. Dosud byl odpad na hřbitovech řešen shromažďováním na vyčleněném místě ve vnitřním prostoru hřbitova nebo za zdí hřbitova. Odpad nebyl tříděn a byl 1x ročně odvážen na skládku. Navrhuji oddělit na hřbitově vznikající odpad alespoň do dvou položek. Většinu tvoří bio odpad, který se dá využít a není nutné platit za jeho likvidaci jako směsného odpadu. Směsný odpad by v případě separování tvořil v celkovém objemu zanedbatelný podíl. Předpokládáme, že se tímto opatřením náklady na likvidaci odpadu výrazně sníží a také se zlepší vzhled prostoru hřbitova.

 

Nemovitosti nepřipojené na kanalizaci

Z odboru Životního prostředí z ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jsme byli upozorněni na dlouhodobé nekonání úřadu ve věci několika stížností občanů na vypouštění splašků do potoka nebo na jejich nezákonnou likvidaci prostřednictvím vývozu na soukromá pole za obec. Byli jsme požádáni o nápravu. Zjišťujeme tedy, které nemovitosti v obci nejsou připojeny na kanalizaci a zároveň nemají domovní čistírnu, abychom je oslovili s výzvou k předložení potvrzení o likvidaci a následnou výzvou k připojení se na existující kanalizační řad. Vycházíme ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, kde podle § 3 odst. 8 má obec právo nařídit vlastníkovi nemovitosti její napojení na kanalizační řad, je-li to technicky možné. Dosud žádné kontroly prováděny nebyly.

 

Porušování Vodního zákona

Proběhlo jednání se zástupci Povodí Labe. Byli jsme upozorněni na řadu nesrovnalostí, které v naší obci existují a na několik vážných porušení vodního zákona. Bývalý pan starosta přislíbil nápravu, nijak však nekonal. 24. ledna 2019 proběhlo i za účasti nově jmenovaných členů povodňové komise místní šetření, na základě kterého budeme vyzváni k odstranění těchto nedostatků pod pokutou. Porušování zákona, které se děje na kontrolovaných pozemcích ve vlastnictví obce, je však z velké většiny dílem několika občanů obce, ať už trvale žijících nebo majitelů chat v bezprostředním okolí potoka.

 

Polní cesty od Donáta

Možná jste zaregistrovali aktivitu podél nedávno nově upravených polních cest v okolí Donáta. Pozemkový úřad kolem těchto cest vysazuje zeleň. Aby nebyly nově vysazované stromy ohroženy zvěří, jsou ohrazeny ploty. Veškeré náklady na výsadbu jdou na vrub Pozemkového úřadu a jsou součástí kompenzace za provedené pozemkové úpravy. Obec v této fázi realizace již nemá možnost ovlivnit rozsah ani druh vysazovaných stromů. Byla jsem také ujištěna zástupci Pozemkového úřadu, že povrchy polních cest mají mnohem delší životnost než jaká je udržitelnost projektu a že se nemusíme obávat vysokých nákladů na jejich údržbu. Užíváním cest těžkou technikou by nemělo docházet k jejich ničení, ale naopak se předpokládá jejich postupné zhutňování.

 

Rozpočet městyse pro rok 2019

Na posledním loňském zasedání zastupitelstva, 17. prosince 2018, jsme schválili rozpočet obce na rok 2019, který jsme postavili jako výrazně rozvojový. Cílem tohoto rozpočtu je připravit několik zásadních projektů pro rozvoj Škvorce a Třebohostic, které mají mít střednědobý/dlouhodobý pozitivní dopad na městys a zvýšení kvality bydlení pro naše obyvatele. Předpokládáme, že na většinu projektů bychom využili příslušné dotace v budoucnu. Proto musí být tyto projekty připraveny, aby mohly být v případě otevření dotací realizovány. Některé projekty chceme realizovat přímo z prostředků obce. Přehled všech projektů je přístupný na webových stránkách obce spolu s rozpočtem.  

V rozpočtu jsou zohledněny také nutné náklady související s havarijním stavem budov ve vlastnictví obce či jiných urgentních potřeb k řešení.

 

Údržba obecních domů

Po vánočních prázdninách nás uvítal úřad (i pronajaté ordinace) zimou v důsledku nefungujícího tepelného čerpadla. Po třech dnech hledání příčiny situaci vyřešil technik, když objevil hodně nestandardně (množstvím i typem nečistot) zanesené součástky ve venkovní části čerpadla. Důvodem byla chybějící doporučená roční údržba. Po dobu pěti let od instalace nebyla údržba zařízení provedena. Podobné problémy vyvstaly při dokončování nástavby budovy MŠ, kde jsme se také potýkali s následky absence údržby objektu.

 

Obecní zpravodaj

Chceme vzkřísit škvorecko třebohostické periodikum, které by apoliticky a nezaujatě informovalo o dění v obci i ty, kteří nemají přístup na obecní webové stránky (www.obecskvorec.cz) a nepoužívají Facebook. Pokud byste měl někdo zájem do časopisu přispívat nebo se jakkoliv jinak na časopise podílet, pište na starosta@obecskvorec.cz.

 

 

Projekty

Kanalizace Třebohostice

Oslovili jsme projektanty s požadavkem na zpracování nabídky na vybudování kanalizace v Třebohosticích (zjišťujeme kapacitní možnosti stávající ČOV ve Škvorci a možnosti rozšíření nové ČOV v Třebohosticích, která bude po dokončení v polovině roku 2019 předána do správy obci, jak bylo domluveno předchozím vedením obce). Za předpokladu ideálního průběhu všech po sobě následujících fází od zadání, přes obdržení dotace až po dokončení je předpokládaný časový rámec 3 roky (pouze pro představu, jedná se opravdu o ideální nejkratší možnou dobu).

 

Rybník v Třebohosticích - odbahnění

Pokračujeme v započatých přípravách na odbahnění rybníka v Třebohosticích. Zažádali jsme o povolení nakládání s vodami, které je nezbytné nejen pro žádost o dotaci, ale i pro samotnou realizaci.

 

Chodník z návsi ke škole v Třebohosticích

Stavební komisi byl předložen návrh vedení chodníku z návsi ke škole po pravé straně hlavní komunikace, včetně 2 přechodů/míst pro přecházení a umístění dopravních značek (vypracovaný Ing. Seidlovou). Návrh byl zaslán k předběžnému vyjádření na KSÚS Středočeského kraje.

 

Budova školy v Třebohosticích - střecha

Ředitelka ZŠ požádala městys o urgentní řešení havarijního stavu římsy a střechy budovy třebohostické školy. Římsa již byla opravena. V prosinci jsme si dále vyžádali nabídku na kompletní opravu střechy, budeme oslovovat další odborné firmy.

 

Škola v Třebohosticích - parkování

Pokračují jednání s majiteli pozemků vhodných pro rozšíření parkoviště.

 

Mateřská škola

17. prosince jsme dostali kolaudační rozhodnutí na novou budovu MŠ zahrnující nástavbu. V pátek 21. prosince proběhlo stěhování jedné třídy z náhradních prostor do dokončené budovy. Od 3. ledna nastoupily děti do nové třídy, od 1. února nastoupí nově přijaté děti do druhé třídy. Celkově se kapacita zvýší na 50 míst. Kapacita přístavby však nepočítá s aktuálním počtem dětí v obci ani s faktem, že druhá budova školky není v majetku obce a je už dlouhá léta pronajímána. Situace mohla být řešena komplexněji a s dlouhodobějším výhledem.

V projektu dostavby MŠ se nepočítalo s venkovními úpravami, bude nutné je realizovat samostatně. Už při stavbě původní budovy v roce 2015 byly venkovní úpravy realizovány jen ve velmi omezeném rozsahu. Oslovujeme firmy s požadavkem na zpracování nabídky na realizaci školní zahrady jako celku, zahrnujícího také dříve neřešený zpevněný příjezd a pevný plot.

Zároveň bude řešeno vyvedení užitkové vody ze stávající studny před školkou pro použití pro školu, osazení nový otevíratelný poklop na studnu a zakrytí studny terasou. Dosud byl kolem studny uvnitř v zahradě plot, přes který přerůstal do výšky plevel z důvodu obtížné údržby tohoto prostoru.

Vlivem špatné komunikaci úřadu se zhotovitelem stavby v době předání objektu před započetím stavby a dále i v průběhu realizace došlo ke škodám a navýšení nákladů na přístavbu školky (zcizené zařízení pro wi-fi, náhradní prostory, náklady na stěhování, nemožnost využívání sokolovny).

Jen pro úplnost uvádím, že celkové náklady na náhradní prostory školky byly 325 tis.Kč.

 

Sokolovna “peklo”

Ve spolupráci se stavebním dozorem investora provádíme veškeré kroky směřující ke zkolaudování sklepních prostor pod sokolovnou, které znáte jako “Peklo” a které se v obci dříve používaly při plesech a zábavách pro vydávání a konzumaci občerstvení. Přestavba byla  dokončena více než před rokem, v říjnu 2017, ale dosud nebyla zkolaudována a nelze ji tedy ke zmíněnému účelu využívat. Tuto funkci nyní plní nevyhovující místnost dámské šatny, která nemá žádné gastro vybavení, dokonce ani přívod vody.

 

Škola ve Škvorci - protiradonová opatření

Na základě výsledku měření objemové aktivity radonu, který opakovaně v roce 2016 (předchozí měření v roce 2014) provedl a vyhodnotil Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. a z nějž (stejně jako z předchozího) vyplynulo překročení referenční hodnoty stanovené vyhláškou 422/2016 Sb., o radiační ochraně ve všech třídách v budově školy, byla poptána odborná firma na zpracování projektu protiradonových ozdravných opatření. Minulý týden bylo zahájeno podrobné měření potřebné pro návrh optimálních protiradonových opatření. Po zpracování projektu provedeme výběrové řízení na realizaci navržených opatření, na kterou budeme prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje žádat o dotaci z “Radonového programu”.

V budově školy v Třebohosticích i v obou budovách mateřské školy byly naměřeny nízké hodnoty objemové aktivity radonu, tj. pod referenční hodnotou výše zmíněné vyhlášky.

 

Webové stránky obce

Probíhá úprava webových stránek vlastními silami zastupitelů s cílem zjednodušení a zpřehlednění webu pro občany. Příjemnou novinkou je možnost nahlášení závady přímo na webových stránkách, kde následně můžete sledovat, zda byla nahlášená závada vyřešena. Nově je také možnost vidět kalendář obsazenosti sokolovny a to jak velkého tak i malého sálu. Uvažujeme také o možnosti mobilní aplikace pro zjednodušené zobrazení zpráv a  novinek z radnice.

 

Studie náměstí

Připravujeme architektonickou soutěž na celkovou úpravu náměstí včetně budov, které je nutné nějakým způsobem zásadně upravovat (hasičská zbrojnice a školní jídelna). Z důvodu regulérnosti a atraktivity soutěže pro odborníky jsme oslovili komoru architektů s žádostí o pomoc s přípravou a průběhem soutěže. V současné době pracujeme na jejím zadání. V souvislosti s tím vyhlašujeme anketu mezi občany, jak by podle vašich představ mělo vypadat Masarykovo náměstí ve Škvorci, co by tam nemělo chybět a co by tam naopak nemělo být, co se vám líbí a co vám vadí. Anketní formulář brzy najdete na webových stránkách obce. Informaci vám pošleme také robotem.

 

Strategický rozvojový plán

Všichni stávající zastupitelé se shodli na tom, že nepovažují existující návrh Strategického rozvojového plánu, který prezentovalo předchozí zastupitelstvo obce v červnu 2018, a který je stále k nahlédnutí na webových stránkách obce, za dokument, který by měl udávat směr vývoje obce. Vypracovaný dokument vznikl zřejmě na základě nepřesného a neúplného zadání a ani v průběhu zpracování nedocházelo ke konzultacím se zadavatelem. Vznikl tak dokument sice obsáhlý ale z velké většiny teoretický, aplikovatelný na 99% obcí. Nesouhlasíme se zadáním dopracování výše zmíněného návrhu, ani s doplacením dohodnuté částky. Necháme si vypracovat nový návrh a za tím účelem oslovíme jiné zpracovatele strategického rozvojového plánu na základě jejich referencí a posouzení kvality již zpracovaných strategických dokumentů.

 

Územní plán

Od dokončení a schválení změny č. 1 Územního plánu městysu Škvorec uplynulo už 6 let. Předchozí zastupitelstvo pracovalo na změně č. 2, ta však nebyla dokončena a nebyla schválena. Řada podmínek ze změny č. 1 ÚP již vypršela a celkově je potřeba ÚP aktualizovat. Proto práci na dokončení změny ÚP v nejbližších dnech obnovíme .

 

Komise a výbory

Jmenovala jsem tyto komise:

  • Stavební komisi

  • Komisi pro rozvoj obce a obecního majetku

  • Komisi pro kulturu a sport

  • Povodňovou komisi

Jmenované komise a zvolené výbory se v uplynulých dvou měsících zpravidla poprvé sešly a pracovaly na návrhu své činnost na rok 2019.

 

Komise pro kulturu a sport se mimo jiné zabývala možností koordinace akcí napříč různými spolky a institucemi obce a připraví se systém na jednotnou evidenci akcí. Na stránkách obce mohou pořadatelé kulturních nebo sportovních akcí vyplnit jednoduchý formulář a zpropagovat tak svojí akci na webu Městyse Škvorec a v zároveň v tištěném měsíčním plakátu. Takto zapsané akce budou také souhrnně zapsány do google tabulky pro celkový přehled pořádaných akcí. Komise navrhla kulturní a sportovní akce, které rozpracuje a v průběhu roku zrealizuje.

 

Stavební komise na své první schůzce řešila plánované stavební akce obce, např. dobudování zahrady u nové MŠ, zadání poptávky variantního posouzení na odkanalizování Třebohostic, předběžný návrh na doplnění chodníku podél hlavní komunikace od návsi ke škole v Třebohosticích, dopracování projektu rekonstrukce obecního domu č. p. XX (s poštou), rekonstrukci střechy ZŠ v Třebohosticích, zadání projektu protiradonových opatření pro ZŠ ve Škvorci a další drobné akce. Také projednala větší projekty jiných investorů a stanovila si vnitřní režim posuzování dalších došlých projektů s žádostmi o vyjádření.

 

Jsme otevřeni vašim komentářům a připomínkám. Věřím, že společně se nám podaří měnit život našich obcí ku spokojenosti nás všech.

 


Vytvořeno: 5. 2. 2019
Poslední aktualizace: 5. 3. 2019 15:31
Autor: Správce Webu