Navigace

Obsah

Zpráva starostky k 3.12.2018

Typ: Zprávy starostky
V průběhu prvních tří týdnů fungování nového zastupitelstva jsme pracovali pouze na projektech, které rozhodlo a započalo předchozí zastupitelstvo. Některá rozhodnutí jsme byli schopni ovlivnit, změnit, jiná pouze dokončujeme.

Zpráva starostky k 3.12.2018

V průběhu prvních tří týdnů fungování nového zastupitelstva jsme pracovali pouze na projektech, které rozhodlo a započalo předchozí zastupitelstvo. Některá rozhodnutí jsme byli schopni ovlivnit, změnit, jiná pouze dokončujeme.

U běžících projektů jako je dostavba MŠ, kolaudace “pekla” v sokolovně, výměna dveří v obecním domě, a pod. nám situaci zkomplikoval způsob předání úřadu předchozím vedením. Starostův počítač byl předán po smazání veškerých dokumentů a e-mailová schránka adresy starosta@obecskvorec.cz byla také prázdná. Není tedy možné ověřit, jak bylo o věcech a projektech jednáno mezi úřadem a dodavateli, na což se často dodavatelé odkazují. Obtížně se také hledají kontakty na některé dodavatele např. v případě zpracovatele Strategického rozvojového plánu aj.

Rozhodnutí o výměně vchodových dveří v budově sídla České pošty padlo v září 2018, kdy byla také podepsána objednávka a zaplacena 50% záloha na nové dveře. Původní tmavě hnědé dřevěné dvoukřídlé vchodové dveře do obecního domu měly nahradit bílé hliníkové jednokřídlé dveře. V případě historického prvorepublikového domu na hlavní ulici nepovažujeme tuto výměnu za příliš šťastné řešení. S ohledem na vysokou cenu objednaných a z poloviny zaplacených dveří, jsme jednali s dodavatelem alespoň o změně barvy na tmavě hnědou.

Je náročné zorganizovat rozsvícení vánočního stromu a jarmark během 3 týdnů, navíc když městys nemá k dispozici žádné vlastní stany ani stánky a v předvánočním období je velký problém nějaké sehnat, pokud nejsou několik měsíců předem rezervované. Všichni dobrovolníci a organizátoři však udělali maximum, aby vše proběhlo hladce a ke spokojenosti všech. Tímto bych jim všem chtěla moc poděkovat.

V posledním listopadovém týdnu jsem jmenovala tři nové zástupce zřizovatele, tedy městysu, do školské rady ZŠ Škvorec: Ing. Zdeňka Doboše, Ing. Barboru Seidlovou a Ing. Radka Pohnána. Tento týden proběhne ustavující schůze a rada začne pracovat v novém složení.

 

Projekty

Mateřská škola

Na červnovém zasedání zastupitelstva jsme upozornili na fakt, že termín dokončení nástavby MŠ je podle podepsané Smlouvy o dílo (255 dnů od data předání stavby zhotoviteli) únor 2019 a ne srpen/září, jak informoval úřad paní ředitelku MŠ a rodiče stavbou dotčených dětí. Pan starosta domlouval se zhotovitelem dokončení v říjnu a na polovinu listopadu objednal závěrečnou prohlídku stavby. Opomněl zřejmě nedílnou součást stavby, kterou je výdejna jídel, a kterou nezadal ani zhotoviteli stavby ani jinému dodavateli. Bez dokončení výdejny nelze stavbu zkolaudovat. Tento nedostatek byl na základě dotazu paní ředitelky MŠ zjištěn teprve na počátku listopadu, kdy se vybavení objednalo s předpokládaným termínem dodání na konci prosince. Proto bylo nezbytné prodloužit o měsíc pronájem náhradních prostor MŠ, posunout termín kolaudace a s tím související termín zápisu nových dětí na 8. 1. 2018 s nástupem nově přijatých dětí od 1. 2. 2018. Celkové náklady na pronájem náhradních prostor se tak vcelku zbytečně vyšplhaly až na 325.000 Kč. V projektu dostavby MŠ se nepočítalo s venkovními úpravami, bude nutné je realizovat samostatně. Oslovujeme firmy s požadavkem na návrh školní zahrady jako celku, zahrnujícího také dříve neřešený zpevněný příjezd a pevný plot.

 

Kanalizace Třebohostice

Oslovili jsme projektanty a zhotovitele s požadavkem na zpracování nabídky na vybudování kanalizace v Třebohosticích (zjišťujeme kapacitní možnosti stávající ČOV ve Škvorci). Za předpokladu ideálního průběhu všech po sobě následujících fází od zadání, přes obdržení dotace až po dokončení je předpokládaný časový rámec 3 roky (uvádím pouze pro představu, jedná se opravdu o ideální nejkratší možnou dobu).

 

Sokolovna “peklo”

O absenci všech dokumentů, potřebných pro kolaudaci prostor “pekla” v sokolovně jsme byli informování stavebním úřadem už v září 2018, když jsme zamýšleli, že bychom prostory mohli využít při oslavách. Upozornili jsme na to úřad městysu, a následně některé doklady dodány byly. V listopadu jsme potom jednali přímo se stavebním dozorem investora o dodání chybějících dokladů, ten jejich dodání přislíbil do konce listopadu. Opakovaně ho urgujeme.

 

Třebohostice přípojka elektřiny ČEZ

Na popud několika třebohostických občanů jsme zjišťovali podrobnosti k pokládce elektrického vedení. Již v listopadu 2017 bylo stavebním úřadem v Úvalech rozhodnuto o provedení stavby i navzdory podané námitce. Před započetím prací by měl zhotovitel o plánovaném započetí prací informovat úřad městysu, což neučinil a letos v listopadu začal konat. Zastupitel Josef Suchánek provedl na základě žádosti nespokojených občanů šetření na místě. Zjistil, že v průběhu stavby nebyla dodržena průjezdná šířka, jak bylo rozhodnutím z 11/2017 stanoveno, a zjištěnou skutečnost zaznamenal do stavebního deníku. Stavba by měla být v průběhu tohoto týdne ukončena.

 

Budova školy v Třebohosticích - střecha

Ředitelka ZŠ požádala městys o urgentní řešení havarijního stavu římsy a střechy budovy třebohostické školy. Římsa bezprostředně ohrožovala procházející děti. Oprava římsy a části střechy byla provedena minulý týden ve čtvrtek. Kompletní opravu střechy zajistíme co nejdříve.

 

Škola v Třebohosticích - parkování

Již dlouhou dobu se (ne)řeší neuspokojivá situace s parkováním u třebohostické školy. Problémem je, že stávající parkovací plocha je po dokončení přístavby a navýšení kapacity školy nedostačující a obec nemá v okolí školy v Třebohosticích v majetku žádné pozemky, kde by se dalo parkoviště pro školu zbudovat. Zatím proběhlo jednání s majitelem pozemku přilehlým ke stávajícímu parkovišti o jeho částečném odkoupení a rozšíření plochy parkoviště, bohužel bez úspěchu. Zvažujeme další možnosti a budeme dále jednat s majiteli jiných vhodných pozemků.

 

S nedostatečnou kapacitou parkování souvisí neexistující chodník z návsi ke škole a podél parkoviště, jehož stavba je jednou z našich priorit. Prozatím byly instalovány alespoň provizorní plastové vymezovací sloupky pro vyznačení bezpečného pohybu pěších podél parkoviště, vytvořený průchod je však nyní jen zřídka využíván dětmi a rodiči.

Dále jsem jednala s Městskou Policií Úvaly a žádala je o aktivní a konkrétní pomoc při řešení ranní dopravní špičky. Apelovala jsem na to, aby rodiče byli vždy upozorněni na porušování dopravních předpisů a aby jim bylo domlouváno a nebyli zatím penalizováni.

Komise

Jmenuji tři odborné komise, jako poradní orgán starosty:

  • Stavební komisi
  • Komisi pro rozvoj obce a obecního majetku
  • Komisi pro kulturu a sport

 

Předpokládáme, že zasedání zastupitelstva městysu Škvorec se bude konat častěji, než tomu bylo doposud a to zpravidla měsíčně, přičemž každé třetí zasedání bude v sále hostince v Třebohosticích. Zasedáním budou předcházet přípravné neveřejné pracovní schůzky zastupitelstva.


Vytvořeno: 12. 12. 2018
Poslední aktualizace: 12. 12. 2018 20:47
Autor: Martina Vodičková