Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec

Kanalizace Třebohostice a ČOV Škvorec

HARMONOGRAM PROJEKTU

realizace dle aktuálně vypsaných dotačních titulů  
výběrové řízení na zhotovitele  
příprava zadání pro výběrové řízení  
získání pravomocného stavebního povolení srpen až říjen 2021
přípravné práce a projektování říjen 2020 až červenec 2021
výběrové řízení na projektové práce červenec až září 2020
příprava zadání pro výběrové řízení první polovina 2020
zhotovení variantní technicko-ekonomické studie červen až srpen 2019
oslovení firem pro zpracování studie listopad 2018

 

Další krok pro vybudování kanalizace v Třebohosticích dokončen

Kanalizace v Třebohosticích je naším největším a nejsložitějším stavebním projektem. Postupně se ale posouváme k jeho realizaci. Na začátku června jsme vypsali výběrové řízení na projektanta celé stavby. Ze sedmi podaných nabídek byla na základě ceny a referencí vybrána firma VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o. Zákonné lhůty pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí žádný z účastníků nevyužil, s vítězem byla tedy počátkem října 2020 podepsána smlouva. Stavební povolení bychom měli mít do konce příštích letních prázdnin.

Zahájení prací na projektování kanalizační sítě v Třebohosticích a rozšíření ČOV ve Škvorci

Začátkem listopadu proběhla první schůzka se zpracovatelem projektové dokumentace. Byly předány podklady a projektant zahájí práce průzkumem obou lokalit. V nejbližší době dostanou obyvatelé Třebohostic do svých schránek dotazník týkající se připojení na kanalizaci. Prosíme o jeho pečlivé a pravdivé vyplnění, jelikož bude nejen podkladem pro projektanty, ale také pro budoucí žádost o dotaci.

Dokončení návrhu stokové sítě v Třebohosticích a konečný návrh trasy kanalizačního přivaděče přes Škvorec do ČOV

Do konce července dokončí projektant výsledný návrh stokové sítě v Třebohosticích a dle výsledků projednání s vlastníky dotčených pozemků také konečnou trasu kanalizačního přivaděče přes Škvorec do ČOV. Dokončuje také návrh technologie rozšiřované ČOV. Následně bude tato kompletní dokumentace předložena k vyjádření dotčeným správcům inženýrských sítí a orgánům státní správy. Po obdržení všech vyjádření bude dokumentace předložena vodoprávnímu úřadu se žádostí o společné povolení.

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Poskytnuté dotace

Veškeré poskytnuté dotace


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad