Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání

Kanalizace Třebohostice a ČOV Škvorec

HARMONOGRAM PROJEKTU

 

zahajujeme realizaci  květen 2023

náš projekt byl doporučen k financování z OPŽP

 

7. března 2023

(zveřejněno 15.3.2023)

podání žádosti o dotaci na SFŽP

srpen 2022

dvoukolové výběrové řízení na zhotovitele prosinec 2021 až březen 2022
příprava zadání pro výběrové řízení listopad 2021
získání pravomocného stavebního povolení srpen 2021 až březen 2022
přípravné práce a projektování říjen 2020 až červenec 2021
výběrové řízení na projektové práce červenec až září 2020
příprava zadání pro výběrové řízení první polovina 2020
zhotovení variantní technicko-ekonomické studie červen až srpen 2019
oslovení firem pro zpracování studie listopad 2018

Máme přislíbenou dotaci ve výši 77,7 mil. Kč!

S velkým potěšením vám můžeme oznámit, že 15. 3. 2023 byla zveřejněna informace, že jsme se svým projektem kanalizace na seznamu projektů doporučených k financování z OPŽP schválených Výběrovou komisí ŘO dne 7.3.2023

 

Máme stavební povolení a vybraného dodavatele

Pravomocné stavební povolení jsme získali v květnu 2022.

Máme také vysoutěženého dodavatele, firmu Zepris s.r.o, a ve výběrovém řízení jsme vybírali taktéž subjekt, terý zajistí technický dozor investora (TDI) tedy městyse a BOZP. 

Stavba kanalizace v Třebohosticích a zkapacitnění škvorecké ČOV bude stát 154 milionů korun a bude možné ji realizovat pouze za předpokladu získání dotace. Dále bude stavba financována z vlastních prostředků a z úvěru. Splácení úvěru vyjednáváme na dobu 10-15 let tak, aby mohl městys realizovat i jiné potřebné projekty. 

Poslední kroky před realizací

Od 16. listopadu 2021 do 1. března 2022 probíhalo dvoukolové výběrové řízení na zhotovitele stavby “Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV”. V březnu proběhne vyhodnocení nabídek a my už budeme vědět kdo a za kolik bude kanalizaci stavět. Zatím máme jen informaci, že se do VŘ přihlásilo více než 5 firem.

V prosinci 2022 jsme podali žádost o stavební povolení. Řízení je komplikované vzhledem k tomu, že je nutné obesílat všech cca 150 účastníků. Vydání stavebního povolení očekáváme v nejbližších týdnech.

Vybraný zhotovitel a pravomocné stavební povolení nám umožní požádat o dotaci na výstavbu kanalizace v dotační výzvě OPŽP v červnu 2022. Dále budeme žádat peníze na spolufinancování z infrastrukturálního fondu a fondu homogenizace Středočeského kraje na opravu výstavbou dotčených komunikací. Ačkoliv se jedná o částku v řádech desítek milionů, je naším cílem zatížit rozpočet městyse co nejméně a na co nejkratší dobu.

Další krok pro vybudování kanalizace v Třebohosticích dokončen

Kanalizace v Třebohosticích je naším největším a nejsložitějším stavebním projektem. Postupně se ale posouváme k jeho realizaci. Na začátku června jsme vypsali výběrové řízení na projektanta celé stavby. Ze sedmi podaných nabídek byla na základě ceny a referencí vybrána firma VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o. Zákonné lhůty pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí žádný z účastníků nevyužil, s vítězem byla tedy počátkem října 2020 podepsána smlouva. Stavební povolení bychom měli mít do konce příštích letních prázdnin.

Zahájení prací na projektování kanalizační sítě v Třebohosticích a rozšíření ČOV ve Škvorci

Začátkem listopadu proběhla první schůzka se zpracovatelem projektové dokumentace. Byly předány podklady a projektant zahájí práce průzkumem obou lokalit. V nejbližší době dostanou obyvatelé Třebohostic do svých schránek dotazník týkající se připojení na kanalizaci. Prosíme o jeho pečlivé a pravdivé vyplnění, jelikož bude nejen podkladem pro projektanty, ale také pro budoucí žádost o dotaci.

Dokončení návrhu stokové sítě v Třebohosticích a konečný návrh trasy kanalizačního přivaděče přes Škvorec do ČOV

Do konce července dokončí projektant výsledný návrh stokové sítě v Třebohosticích a dle výsledků projednání s vlastníky dotčených pozemků také konečnou trasu kanalizačního přivaděče přes Škvorec do ČOV. Dokončuje také návrh technologie rozšiřované ČOV. Následně bude tato kompletní dokumentace předložena k vyjádření dotčeným správcům inženýrských sítí a orgánům státní správy. Po obdržení všech vyjádření bude dokumentace předložena vodoprávnímu úřadu se žádostí o společné povolení.

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

Veškeré poskytnuté dotace

Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad