Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Kanalizace Třebohostice a ČOV Škvorec

Název projektu Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec.

Popis projektu: Městys Škvorec s místní částí Třebohostice nemá v současné době vyhovující odkanalizování a čištění odpadních vod. Vlastní obec Škvorec je odkanalizována tlakovou kanalizací o délce 8,2 km zaústěnou do ČOV 1900 EO, která byla uvedena do provozu v roce 2007. V současnosti je již výrazně překročena kapacita ČOV z hlediska EO dle BSK5, proto bylo již od počátku roku 2019 pozastaveno připojování dalších nově příchozích EO na splaškovou kanalizaci, resp. ČOV Škvorec. V místní části Třebohostice je odkanalizována pouze malá část obce na samostatnou ČOV, zbývající část Třebohostic nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu ani čistírnu.

Účel realizace projektu: Účelem projektu je snížit znečištění povrchových a podzemních vod. Výstavbou oddílné splaškové kanalizační sítě v místní části Třebohostice, převedením odpadních z této části obce na stávající ČOV Škvorec a intenzifikací ČOV Škvorec bude zajištěno odvádění a následně čištění veškerých splaškových odpadních vod z této obce v souladu s platnou legislativou, a tím dojde k odstranění současných lokálních zdrojů znečištění podzemních a povrchových vod.

HARMONOGRAM PROJEKTU

 

probíhá stavba

čerpali jsme dosud 10 mil. z úvěru

obdrželi jsme 22 mil. Kč z dotace od OPŽP

duben 2024
podali jsme žádost o dotaci na kofinancování SK                  (1,3 mil. Kč) duben 2024
schválili jsme úvěr u KB na 50 mil Kč. červen 2023
potvrzena dotace 3,76 mil Kč. na kofinancování SK červen 2023
zahájili jsme stavbu 9. května 2023
podali jsme žádost o dotaci na kofinancování SK květen 2023

potvrzena dotace 77,7 mil. Kč z SFŽP

7. března 2023

potvrzena dotace 2,5 mil. Kč na homogenizaci krajských komunikací (sjednocení povrchu) prosinec 2022

podání žádosti o dotaci na SFŽP (77,7 mil. Kč)

srpen 2022

dvoukolové výběrové řízení na zhotovitele prosinec 2021 až březen 2022
příprava zadání pro výběrové řízení listopad 2021
získání pravomocného stavebního povolení srpen 2021 až březen 2022
přípravné práce a projektování říjen 2020 až červenec 2021
výběrové řízení na projektové práce červenec až září 2020
příprava zadání pro výběrové řízení první polovina 2020
zhotovení variantní technicko-ekonomické studie červen až srpen 2019
oslovení firem pro zpracování studie listopad 2018

 

Aktuální informace k dopravě ke 4. 4. 2024

  • stavba kanalizace pokračuje ve Škvorci v ulici Komenského. Ulice je neprůjezdná a průjezd ve směru na Dobročovice je kompletně uzavřen po nezbytně nutnou dobu trvání stavby, nejdéle do 31.5.2024.
  • Dokončeny byly přípojky v Havlíčkově ulici a pokračuje se přípojkami v ulici Za Zahradami.
  • v Třebohosticích probíhá opět kompletní uzávěra na hlavním průtahu obcí od Doubku z důvodu stavby přípojek.
  • povrchy v místech, kde již byla stavba dokončena, se budou definitivně upravovat v druhé polovině května, po provedení kamerových zkoušek a utěsnění šachet a v závislosti na počasí.

 

Na Zasedání zastupitelstva městysu Škvorec schvalujeme 27.6. 2023 úvěr ve výši 50 mil. Kč od KB a.s.

Počínaje dubnem 2023 jsme jednali s několika finančními ústavy o poskytnutí úvěru na spolufinancování našeho zatím největšího projektu stavby. Oslovili jsme 5 největších bank s požadavkem na zpracování indikativní nabídky. Podmínky jsme prodiskutovali a stanovili spolu s finančním výborem. Nabídky nám zaslaly tři subjekty, ČSOB, KB a ČS. Ty jsme následně oslovili začátkem června, když už po započetí stavby bylo možné upřesnit některé další klíčové termíny důležité pro nastavení a následné čerpání úvěru, s požadavkem na vypracování závazné nabídky. Vrátily se nám dvě plnohodnotné nabídky, které jsme vyhodnotili. 

Finanční výbor doporučil vybrat pro sjednání úvěru jako nejlepší nabídku KB, související navrženou úvěrovou smlouvu hodnotí finanční výbor jako obvyklou, v některých bodech dokonce jako (vůči obci) velmi vstřícnou. Vzhledem k tomu, že finanční trhy jsou aktuálně mimořádně volatilní a nepredikovatelné, a vzhledem k tomu, že městys vykonává roli řádného hospodáře, sestavujícího stabilní a očekávatelný rozpočet, včetně nákladů, doporučil finanční výbor městysu zvolit variantu fixace úrokové sazby na 7 let. Finanční výbor doporučil uzavřít s KB navrženou úvěrovou smlouvu na čerpání 50 mil. Kč s možností navýšení o dalších 15 mil. Kč se splácením na dobu 15 let.

 

Máme přislíbenou dotaci ve výši 77,7 mil. Kč!

S velkým potěšením vám můžeme oznámit, že 15. 3. 2023 byla zveřejněna informace, že jsme se svým projektem kanalizace na seznamu projektů doporučených k financování z OPŽP schválených Výběrovou komisí ŘO dne 7.3.2023

 

Máme stavební povolení a vybraného dodavatele

Pravomocné stavební povolení jsme získali v květnu 2022.

Máme také vysoutěženého dodavatele, firmu Zepris s.r.o, a ve výběrovém řízení jsme vybírali taktéž subjekt, terý zajistí technický dozor investora (TDI) tedy městyse a BOZP. 

Stavba kanalizace v Třebohosticích a zkapacitnění škvorecké ČOV bude stát 154 milionů korun a bude možné ji realizovat pouze za předpokladu získání dotace. Dále bude stavba financována z vlastních prostředků a z úvěru. Splácení úvěru vyjednáváme na dobu 10-15 let tak, aby mohl městys realizovat i jiné potřebné projekty. 

Poslední kroky před realizací

Od 16. listopadu 2021 do 1. března 2022 probíhalo dvoukolové výběrové řízení na zhotovitele stavby “Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV”. V březnu proběhne vyhodnocení nabídek a my už budeme vědět kdo a za kolik bude kanalizaci stavět. Zatím máme jen informaci, že se do VŘ přihlásilo více než 5 firem.

V prosinci 2022 jsme podali žádost o stavební povolení. Řízení je komplikované vzhledem k tomu, že je nutné obesílat všech cca 150 účastníků. Vydání stavebního povolení očekáváme v nejbližších týdnech.

Vybraný zhotovitel a pravomocné stavební povolení nám umožní požádat o dotaci na výstavbu kanalizace v dotační výzvě OPŽP v červnu 2022. Dále budeme žádat peníze na spolufinancování z infrastrukturálního fondu a fondu homogenizace Středočeského kraje na opravu výstavbou dotčených komunikací. Ačkoliv se jedná o částku v řádech desítek milionů, je naším cílem zatížit rozpočet městyse co nejméně a na co nejkratší dobu.

Další krok pro vybudování kanalizace v Třebohosticích dokončen

Kanalizace v Třebohosticích je naším největším a nejsložitějším stavebním projektem. Postupně se ale posouváme k jeho realizaci. Na začátku června jsme vypsali výběrové řízení na projektanta celé stavby. Ze sedmi podaných nabídek byla na základě ceny a referencí vybrána firma VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o. Zákonné lhůty pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí žádný z účastníků nevyužil, s vítězem byla tedy počátkem října 2020 podepsána smlouva. Stavební povolení bychom měli mít do konce příštích letních prázdnin.

Zahájení prací na projektování kanalizační sítě v Třebohosticích a rozšíření ČOV ve Škvorci

Začátkem listopadu proběhla první schůzka se zpracovatelem projektové dokumentace. Byly předány podklady a projektant zahájí práce průzkumem obou lokalit. V nejbližší době dostanou obyvatelé Třebohostic do svých schránek dotazník týkající se připojení na kanalizaci. Prosíme o jeho pečlivé a pravdivé vyplnění, jelikož bude nejen podkladem pro projektanty, ale také pro budoucí žádost o dotaci.

Dokončení návrhu stokové sítě v Třebohosticích a konečný návrh trasy kanalizačního přivaděče přes Škvorec do ČOV

Do konce července dokončí projektant výsledný návrh stokové sítě v Třebohosticích a dle výsledků projednání s vlastníky dotčených pozemků také konečnou trasu kanalizačního přivaděče přes Škvorec do ČOV. Dokončuje také návrh technologie rozšiřované ČOV. Následně bude tato kompletní dokumentace předložena k vyjádření dotčeným správcům inženýrských sítí a orgánům státní správy. Po obdržení všech vyjádření bude dokumentace předložena vodoprávnímu úřadu se žádostí o společné povolení.

Městys

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Rekonstrukce veř. osvětlení

Spolufinancováno Evropskou unií


Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Poskytnuté dotace

Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad