Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec

Kanalizace Třebohostice a ČOV Škvorec

HARMONOGRAM PROJEKTU

realizace dle aktuálně vypsaných dotačních titulů  
výběrové řízení na zhotovitele  
příprava zadání pro výběrové řízení  
získání pravomocného stavebního povolení srpen až říjen 2021
přípravné práce a projektování říjen 2020 až červenec 2021
výběrové řízení na projektové práce červenec až září 2020
příprava zadání pro výběrové řízení první polovina 2020
zhotovení variantní technicko-ekonomické studie červen až srpen 2019
oslovení firem pro zpracování studie listopad 2018

 

Další krok pro vybudování kanalizace v Třebohosticích dokončen

Kanalizace v Třebohosticích je naším největším a nejsložitějším stavebním projektem. Postupně se ale posouváme k jeho realizaci. Na začátku června jsme vypsali výběrové řízení na projektanta celé stavby. Ze sedmi podaných nabídek byla na základě ceny a referencí vybrána firma VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o. Zákonné lhůty pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí žádný z účastníků nevyužil, s vítězem byla tedy počátkem října 2020 podepsána smlouva. Stavební povolení bychom měli mít do konce příštích letních prázdnin.

Zahájení prací na projektování kanalizační sítě v Třebohosticích a rozšíření ČOV ve Škvorci

Začátkem listopadu proběhla první schůzka se zpracovatelem projektové dokumentace. Byly předány podklady a projektant zahájí práce průzkumem obou lokalit. V nejbližší době dostanou obyvatelé Třebohostic do svých schránek dotazník týkající se připojení na kanalizaci. Prosíme o jeho pečlivé a pravdivé vyplnění, jelikož bude nejen podkladem pro projektanty, ale také pro budoucí žádost o dotaci.

Dokončení návrhu stokové sítě v Třebohosticích a konečný návrh trasy kanalizačního přivaděče přes Škvorec do ČOV

Do konce července dokončí projektant výsledný návrh stokové sítě v Třebohosticích a dle výsledků projednání s vlastníky dotčených pozemků také konečnou trasu kanalizačního přivaděče přes Škvorec do ČOV. Dokončuje také návrh technologie rozšiřované ČOV. Následně bude tato kompletní dokumentace předložena k vyjádření dotčeným správcům inženýrských sítí a orgánům státní správy. Po obdržení všech vyjádření bude dokumentace předložena vodoprávnímu úřadu se žádostí o společné povolení.

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad