Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec

Rekonstrukce ulic ve Škvorci a Třebohosticích

Rekonstrukce ulic U Pražírny, Na Pazderně ve Škvorci a chodník z návsi ke škole v Třebohosticích včetně souvisejícíh úprav

HARMONOGRAM PROJEKTU

realizace dle aktuálně vypsaných dotačních titulů listopad 2021 až 1. polovina 2022
výběrová řízení na zhotovitele říjen - listopad 2021
získání pravomocného stavebního povolení září - říjen 2021
přípravné práce a projektování

září 2020 až srpen 2021

výběrové řízení na projektové práce červenec až srpen 2020
příprava zadání pro výběrové řízení  první polovina 2020

 

Během prázdnin proběhlo výběrové řízení na projektanta ulic Na PazderněU Pražírny ve Škvorci a chodníku z návsi v Třebohosticích ke škole, včetně úpravy parkování a autobusové zastávky. Po podepsání smlouvy v druhém zářijovém týdnu započaly přípravné práce (zaměření míst, zjišťování průběhů inženýrských sítí, hydrogeologické průzkumy a sondy do vozovek). Na začátku roku 2021 tak máme k dispozici hotový koncept projektu pro stavební povolení, který vám občanům nyní ve zjednodušené verzi předkládáme k připomínkám (místo veřejného projednání, které se bohužel vzhledem k situaci nemůže uskutečnit).

Obsahem projektu ulice U Pražírny je její kompletní rekonstrukce, včetně řešení odvádění srážkových vod, které její obyvatele velice trápí. Dále parkoviště pro krátkodobé parkování pro rodiče před starou mateřskou školou a nový chodník podél silnice II/101 v ulici Čs. armády v úseku, kde dnes zcela chybí. (Na opačné straně ulice Čs. armády bude chodník vybudován v rámci příspěvku na infrastrukturu obce společností RD Škvorec.) Dále bude vyměněno stávající veřejné osvětlení za zcela nové.

Ulice Na Pazderně bude rovněž kompletně rekonstruována, včetně výměny klenbového propustku za trubní, doplnění parkovacích míst, kde je to možné a výměny veřejného osvětlení.

Třebohostice se dočkají chodníku z návsi ke škole. Dále kompletní opravy ulice pod školou včetně přeložek nadzemního vedení, jsou zde rovněž navržena parkovací místa pro učitele/návštěvy rezidentů.

U budovy Třebohostické školy bude upraveno parkoviště pro rodiče a zastávka autobusu, doplněná o přístřešek.

Na přiložených situacích si můžete prohlédnout návrh projektanta, tzv. koncept, ke kterému se vyjádří dotčení vlastníci pozemků, které budeme kontaktovat, jelikož na některých místech komunikace přechází přes části soukromých pozemků, případně na ně zasáhnou navržené úpravy, což bylo s majiteli předjednáno. Dále jsou přiloženy technické zprávy, kde se detailněji můžete seznámit s technickým řešením. Své připomínky můžete zaslat do 8. 2. 2021.

Po vyhodnocení připomínek budou tyto buď zapracovány do čistopisu dokumentace, nebo bude projektantem zdůvodněno, proč zapracovány být nemohou. Tento čistopis pak bude odeslán dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí a bude požádáno o vydání stavebního povolení. Teprve po získání stavebního povolení se můžeme ucházet o dotace, které uleví rozpočtu městyse při realizaci těchto staveb.

O dalším vývoji tohoto projektu vás budeme průběžně informovat.

Dokončení projekčních prací

Koncem května byly dokončeny úpravy projektů dle připomínek občanů a majitelů dotčených pozemků. Následně byla dokumentace projednávána s dotčeným správci inženýrských sítí a dle jejich požadavků upravována a doplňována. V průběhu července a srpna byly obeslány dotčené orgány státní správy. V průběhu září budou s konečnou dokumentací opět osloveni majitelé dotčených pozemků za účelem vyjádření souhlasu se stavbou a vypořádání pozemků pod komunikací. Po získání všech souhlasů bude dokumentace podána na odbor dopravy se žádostí o společné povolení.

Situace z čistopisu

U PRAZIRNY C3 SITUACE.pdf (1.51 MB)

NA PAZDERNE C3 SITUACE.pdf (1.71 MB)

TREBOHOSTICE C3 SITUACE.pdf (1.87 MB)

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Poskytnuté dotace

Veškeré poskytnuté dotace


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad