Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Rekonstrukce ulic ve Škvorci a Třebohosticích

Rekonstrukce ulic U Pražírny, Na Pazderně ve Škvorci a chodník z návsi ke škole v Třebohosticích včetně souvisejícíh úprav

HARMONOGRAM PROJEKTU

získali jsme dotaci ve výši 20,5 mil. Kč leden 2024
realizace po částech v závislosti na výsledku VŘ na zhotovitele a také na dokončení prací na stavbě kanalizace v Třebohosticích a obdržení stavebního povolení pro část U Pražírny v průběhu roku 2024
proběhlo výběrové řízení na technický dozor stavby (TDS) a BOZP duben - květen 2024
probíhá výběrové řízení na zhotovitele březen - květen 2024

odvolání místního občana proti vydanému rozhodnutí Oprava komunikace U Pražírny (blokuje vydání stavebního povolení)

listopad 2023
opětovné podání žádostí o dotace říjen 2023
podání žádostí o dotace (nebyli jsme úspěšní) prosinec 2021
získání pravomocného společného povolení na části Chodník podél II/101 a Oprava komunikace U Pražírny (vázlo na souhlasu Povodí Labe) srpen 2023
získání pravomocného společného povolení na části Oprava komunikace Na PazderněNový chodník, rekonstrukce komunikace a parkovacích stání v Třebohosticích (vázlo na souhlasu vlastníků pozemků) listopad 2022
přípravné práce a projektování

září 2020 až říjen 2021

výběrové řízení na projektové práce červenec až srpen 2020
příprava zadání pro výběrové řízení

 první polovina 2020

 

Výběrové řízení na zhotovitele

Výběrové řízení na zhotovitele, který dle dokumentace provede opravy komunikací, připravujeme již od listopadu 2022. Vzhledem k tomu, že poslední společné povolení nabylo právní moci až v srpnu 2023, muselo být jeho vyhlášení dočasně pozastaveno. V současné době bylo bohužel podáno proti rozhodnutí pro ulici U Pražírny podání odvolání, takže budeme opět čekat, jak Krajský úřad ve věci rozhodne.

Níže uveřejňujeme části z povolené dokumentace (kompletní dokumentace je na požádání k nahlédnutí na obecním úřadě městyse Škvorec):

Koordinační situace chodníku podél II/101 od ulice U Pražírny (1.37 MB)

Koordinační situace opravy ulice U Pražírny (1.33 MB)

Koordinační situace opravy ulice Na Pazderně (1.82 MB)

Koordinační situace nového chodníku a oprav v Třebohosticích (2.1 MB)

Vzorový řez chodníku podél II/101 (317.41 kB)

Vzorový řez k opravě ulice U Pražírny (394.37 kB)

Vzorový řez k opravě ulice Na Pazderně (462.76 kB)

Vzorový řez k chodníku a opravám v Třebohosticích (584.21 kB)

 

Podání dokumentací s žádostí o společné povolení

V současné době jsou všechny projekty rekonstrukcí ulic U Pražírny, Na Pazderně a ulice pod školou v Třebohosticích, včetně doplnění chybějících chodníků a parkovacích míst atd. podány na odbor dopravy v Brandýse n. L. spolu s žádostí o vydání společného povolení. K zahájení řízení bylo však ještě v březnu zapotřebí doložit poslední 3 souhlasy vlastníků pozemků zasahujících do komunikací. Jednání s nimi probíhala již od počátku projektování, ale bohužel šlo o jednání komplikovaná a vleklá, tito vlastníci se snažili ze situace vytěžit maximuma jednání se protahovala. Nyní máme veškeré souhlasy a očekáváme v nejbližších týdnech vydání stavebního povolení.

U Pražírny, parkoviště u staré MŠ 2

U Pražírny, parkoviště u staré MŠ

 

 

Na Pazderně u křížkuTřebohostice u školyDokončení projekčních prací

Koncem května byly dokončeny úpravy projektů dle připomínek občanů a majitelů dotčených pozemků. Následně byla dokumentace projednávána s dotčeným správci inženýrských sítí a dle jejich požadavků upravována a doplňována. V průběhu července a srpna byly obeslány dotčené orgány státní správy. V průběhu září budou s konečnou dokumentací opět osloveni majitelé dotčených pozemků za účelem vyjádření souhlasu se stavbou a vypořádání pozemků pod komunikací. Po získání všech souhlasů bude dokumentace podána na odbor dopravy se žádostí o společné povolení.

Situace z čistopisu

U PRAZIRNY C3 SITUACE.pdf (1.51 MB)

NA PAZDERNE C3 SITUACE.pdf (1.71 MB)

TREBOHOSTICE C3 SITUACE.pdf (1.87 MB)

Během prázdnin proběhlo výběrové řízení na projektanta ulic Na PazderněU Pražírny ve Škvorci a chodníku z návsi v Třebohosticích ke škole, včetně úpravy parkování a autobusové zastávky. Po podepsání smlouvy v druhém zářijovém týdnu započaly přípravné práce (zaměření míst, zjišťování průběhů inženýrských sítí, hydrogeologické průzkumy a sondy do vozovek). Na začátku roku 2021 tak máme k dispozici hotový koncept projektu pro stavební povolení, který vám občanům nyní ve zjednodušené verzi předkládáme k připomínkám (místo veřejného projednání, které se bohužel vzhledem k situaci nemůže uskutečnit).

Obsahem projektu ulice U Pražírny je její kompletní rekonstrukce, včetně řešení odvádění srážkových vod, které její obyvatele velice trápí. Dále parkoviště pro krátkodobé parkování pro rodiče před starou mateřskou školou a nový chodník podél silnice II/101 v ulici Čs. armády v úseku, kde dnes zcela chybí. (Na opačné straně ulice Čs. armády bude chodník vybudován v rámci příspěvku na infrastrukturu obce společností RD Škvorec.) Dále bude vyměněno stávající veřejné osvětlení za zcela nové.

Ulice Na Pazderně bude rovněž kompletně rekonstruována, včetně výměny klenbového propustku za trubní, doplnění parkovacích míst, kde je to možné a výměny veřejného osvětlení.

Třebohostice se dočkají chodníku z návsi ke škole. Dále kompletní opravy ulice pod školou včetně přeložek nadzemního vedení, jsou zde rovněž navržena parkovací místa pro učitele/návštěvy rezidentů.

U budovy Třebohostické školy bude upraveno parkoviště pro rodiče a zastávka autobusu, doplněná o přístřešek.

Na přiložených situacích si můžete prohlédnout návrh projektanta, tzv. koncept, ke kterému se vyjádří dotčení vlastníci pozemků, které budeme kontaktovat, jelikož na některých místech komunikace přechází přes části soukromých pozemků, případně na ně zasáhnou navržené úpravy, což bylo s majiteli předjednáno. Dále jsou přiloženy technické zprávy, kde se detailněji můžete seznámit s technickým řešením. Své připomínky můžete zaslat do 8. 2. 2021.

Po vyhodnocení připomínek budou tyto buď zapracovány do čistopisu dokumentace, nebo bude projektantem zdůvodněno, proč zapracovány být nemohou. Tento čistopis pak bude odeslán dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí a bude požádáno o vydání stavebního povolení. Teprve po získání stavebního povolení se můžeme ucházet o dotace, které uleví rozpočtu městyse při realizaci těchto staveb.

O dalším vývoji tohoto projektu vás budeme průběžně informovat.

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad