Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Potřebuji zařídit

Jakou životní situaci potřebujete řešit?

 

Reklamace nevyvezeného odpadu

Pokud Vám nebyl vyvezen odpad a máte platný kupón na daný rok, můžete reklamaci (doporučujeme okamžitě při zjištění) uplatňovat:

 • na emailové adrese: mpricany@mariuspedersen.cz
 • nebo telefonním čísle 493 647 701-2 

 


Sběrný dvůr - TS Úvaly

Přehled odpadu, který mohou trvale žijící obyvatelé městysu Škvorec odevzdat (v daném limitu) zdarma ve sběrném dvoře TS města Úvaly. Pro ostatní obyvatele odevzdání odpadu dle ceníku. 


 

Porucha tlakového čerpadla

Poruchy tlakového čerpadla řeší společnost Presskan s.r.o.

 • telefonní kontakt: 323 661 814

 


 

Občanský průkaz nebo cestovní pas

Městys Škvorec uvedené průkazy nevydává. V této záležitosti se prosím obraťte na úřady obcí s rozšířenou působností nebo v hlavním městě Praze na úřady městské části Praha 1 až 22.

Nejbližší úřady obcí s rozšířenou působností:

další informace: 

 


 

Řidičský průkaz

Městys Škvorec řidičské průkazy nevydává. V této záležitosti se prosím obraťte na kterýkoli úřad obce  s rozšířenou působností, např:

 


 

Přihlášení k trvalému pobytu

Pro podrobnější informace volejte oddělení evidence obyvatel, tel. 601 583 426.

 


 

Ověřování listin a podpisů a CzechPOINT

Náš úřad ověřuje a poskytuje výpisy z Czech POINTu v úředních hodinách. V ostatní dny lze těchto služeb také využít, a to po telefonické domluvě na č. 601 583 426. 

Poplatky za nejčastěji využívané služby: 

ověření podpisu 30 Kč
ověření listiny 30 Kč/stránka
výpis z rejstříku trestů 100 Kč
výpis z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, výpis bodového hodnocení řidiče a další výpisy

100 Kč/první stránka a 50 Kč/ každá další

autorizovaná konverze 30 Kč/stránka

 


 

Svatební obřad

 • podrobnější informace získáte v záložce MATRIKA

 


 

Ohlášení stavby, připojky a studny

 


 

Hrobové místo

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte

 


 

Zaplacení místních poplatků

Provedete bezhotovostním příkazem nebo osobně v úřední době.

 


Souhrnný přehled agend úřadu

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Pronajímá hrobová místa
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá oznámení o shromáždění
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstrahy
 • Provádí zápisy do knihy manželství
 • Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • Přijímá doklady k uzavření manželství
 • Přijímá nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy zemřelého
 • Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození
 • Přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
 • Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
 • Přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu
 • Přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
 • Přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
 • Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • Přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
 • Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence
 • Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, umrtí listy)
 • Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
 • Přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad
 • Přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
 • Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku
 • Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • Přijímá žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství při vydání prvního občanského průkazu
 • Přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky
 • Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
 • Přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
 • Přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení
 • Přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství
 • Přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • V daných případech zadržuje občanský průkaz
 • Vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí
 • Vydává oddací listy
 • Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • Vydává potvrzení o občanském průkazu
 • Vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
 • Vydává rodné listy
 • Vydává úmrtní listy
 • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad